ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 9 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256399,76086,77288,57733,036--------308,145
256220,44295,43473,51559,00249,11676,531130,323174,857135,39086,66872,27870,4931,044,049
256135,80940,45057,27742,76863,20962,09242,04850,17735,55549,12135,71026,713540,929
ยอดยกมาตั้งแต่ 18 พ.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2560   825,797
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,718,920
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2558
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี