หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายฉัตรชัย คะสันต์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
บทบาทหน้าที่
 
 
 
  บทบาทหน้าที่ สำนักงานปลัด
   
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้
เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและเป็นการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีการแบ่งงานในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้
 
ด้านสารบรรณ รับผิดชอบ จัดทำหนังสือ รับ-ส่งหนังสือต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
ด้านบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลของพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง เช่น การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน การวางแผนอัตรากำลัง งานพิจารณาบุคลากร การออกจากราชการ การขอรับบำเหน็จบำนาญ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
ด้านการเลือกตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับจัดทำเอกสารต่างๆ เอกสารการเลือกตั้ง จัดเก็บทะเบียนข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จัดให้มีการเลือกตั้ง การประสานงานการเลือกตั้ง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
ด้านการตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบบัญชี เอกสารเบิกจ่าย เอกสารการรับจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชีการตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา ตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
ด้านอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานอำนวยการ อำนวยความสะดวกหน่วยงานต่างๆ สาธารณะกุศล งานรัฐพิธี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานนโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
 
ด้านวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ประกอบการกำหนดนโยบาย การติดตามประมวลผลการดำเนินงาน โครงการด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง บริหาร เผยแพร่ ทางวิชาการ การจัดทำแผนพัฒนา การประสานแผนในทุกระดับ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
ด้านข้อมูลและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆ ของหมู่บ้าน ตำบล เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การวางแผนพัฒนาต่างๆ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
ด้านงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ข้อบัญญัติเฉพาะการ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและปฏิบัติงาน ดังนี้
 
ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพต่างๆ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป งานพัฒนาชุมชนสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ด้านการสังคมสงเคราะห์ประชาชนทั่วไป การส่งเสริมเด็กและเยาวชน สตรี และผู้ด้อยโอกาสหรือขาดแคลนไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสพภัยธรรมชาติต่างๆ งานส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชนงานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ งานประสานการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการสังคมสงเคราะห์ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและปฏิบัติงาน ดังนี้
 
ด้านการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภัยธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติค่อนข้างยากภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตาม
คำสั่ง ตามแบบ หรือตามแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ ที่จำเป็นต้องปฏิบัติโดยผู้มีความรู้
ความสามารถหรือความชำนาญงานค่อนข้างสูงและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-040-220
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10