HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
บทบาทหน้าที่
 
 
 
  บทบาทหน้าที่ กองคลัง
   
 
มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล ปฏิบัติงานการจ่ายเงิน การรับการนำส่งเงินและการเก็บรักษาเงิน เอกสารด้านการเงิน การตรวจสอบงบใบสำคัญ ฎีกาเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ จัดทำงบฐานะทางการเงิน การจัดทำบัญชี ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย ควบคุมการเบิกจ่าย ทำงบทดรองประจำเดือนประจำปีและงานพัสดุ โดยแบ่งงานในส่วนการคลัง ดังนี้

งานการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจ่าย การรับ การส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จบำนาญ จัดทำฐานะทางการเงิน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่าย ควบคุมการเบิกจ่าย จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน ประจำปี และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมาย ปรับปรุงพัฒนารายได้ท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ควบคุมการจัดเก็บให้ถูกต้อง โดยทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานทะเบียนและพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทะเบียนพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยพัสดุของท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ บัญชีพัสดุ เครื่องหมายต่างๆ จัดทำแผนที่ภาษีและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
  บทบาทหน้าที่ กองช่าง
   
 
มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลเกี่ยวกับการวางโครงการ การรวบรวมและสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบวางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม ครุภัณฑ์และออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรมต่างๆ การควบคุมงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมบุรณะฟื้นฟู บำรุงรักษา และติดตามผล การเขียนแบบรายการก่อสร้างการประมาณราคา การตรวจรับงาน โดยมีการแบ่งงานในกองช่างดังนี้

งานก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การสำรวจ ให้คำปรึกษาในการออกแบบการก่อสร้างและบูรณะถนนการสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ และข้อมูลสถิติการก่อสร้างต่างๆ ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานวิศวกรรม การตรวจสอบแบบแปลน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ ด้านการออกแบบ ด้านสถาปัตยกรรม มัณฑศิลป์ คำนวณราคา ควบคุมการก่อสร้างต่างๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและการบริหารข้อมูล งานอนุญาตการก่อสร้างอาคารและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ควบคุมพัสดุด้านโยธา การควบคุมการใช้ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล การควบคุมและการใช้น้ำมันเชื่อเพลิงและหล่อลื่น ประสานงานการขยายเขตไฟฟ้า ช่วยบำรุงไฟฟ้าสาธารณะ จัดสถานที่ในพิธีต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดทำผังเมืองของตำบลเพื่อให้สอดคล้องกับผังเมืองจังหวัดในการทำกิจกรรมต่างๆ การควบคุมให้เป็นไปตามผังเมือง การควบคุมแนวเขตถนนสาธารณะและที่ดินสาธารณะ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
  บทบาทหน้าที่ กองการศึกษาฯ
   
 

งานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้
 
ด้านบริหารการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ งานพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษางานวิชาการทั้งในและนอกโรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ด้านส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมมีหน้าที่รับผิดชอบ การเผยแพร่ ถ่ายทอดให้ประชาชนในพื้นที่มีความรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ การดูแลรักษา การบูรณะศาสนสถาน ศิลปกรรมท้องถิ่น จัดงานประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ ของท้องถิ่นและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
ด้านกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่รับผิดชอบ การจัดกิจกรรมนันทนาการ ให้กับเด็กและเยาวชน การจัดกีฬาต้านยาเสพติด ส่งเสริมการกีฬาทำให้เด็กและเยาวชน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10