HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  

 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ URL เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
กฎกระทรวงการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งฯ (ด่วนที่สุด) [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 50 
หารือแนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนตามมาตรา ๗๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 75 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ด่วนที่สุด) [ 12 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 225 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 4807 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563  [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 128 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้เเละการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562ฯ [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 178 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Increase the Efficiency of Local Administration) [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 132 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 122 
โครงการอบรมความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี [ 7 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 218 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 18 
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 27 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 20 
การเตรียมความพร้อมบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด [ 26 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 27 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 767
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10