HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
นายไพโรจน์ คงสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหลวง
“ หนองหลวงปลอดยาเสพติด คุณภาพชีวิตดีเยี่ยม
เปี่ยมล้นคุณธรรม นำเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน ”
วัดเขาดาวเรือง
ศูนย์รวมจิตใจในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITIES
ภาพกิจกรรมที่ อบต.หนองหลวงจัดขึ้น
กิจการสภา
COUNCIL
การทำงานของสมาชิกสภา
 
     
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประชาสัมพันธ์สื่อต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 [ 25 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 36 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี ประจำปี 2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 31 
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 73 
 
 
 
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้าชายคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 199 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมโรงสีข้าวขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 5 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 196 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 181 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1550  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1569  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1564 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1562  [ 22 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.2/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1557  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1556  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 กพส. มท 0810.4/ว1552  [ 21 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.4/ว1555 [แนวทางฯ]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.3/ว1551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข กสธ. มท 0819.2/ว1543  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 20 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1544  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว1540  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1538 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1537 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1539  [ 20 ก.ค. 2564 ]
 
   
 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ด่วนที่สุด) [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย. 64) [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย. 64) [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 62 
การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
การรายงานหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 81 
ซักซ้อมขั้นตอนและวิธีการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
คู่มือเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานท้องถิ่นอำเภอ [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. .... (ด่วนที่สุด) [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองนายกเทศมนตรี [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ตรวจ ติดตาม ตลาดในพื้นที่ ด่วนที่สุด [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอั่นเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 87 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
ขอเชิญร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดอุทัยธานี [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 48 
ขอเชิญร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยในกลุ่มพื้นที่ Clusters เทสบาลเมืองอุทัยธานี [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสร้างการรับรู้ให้ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และระบบฐานข้อมูลข่าวสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ด่วนที่สุด) [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 107 
ขอเชิญประชุมคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและบริหารกองทุนท้องถิ่น [ 20 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
 
   
 
อบต.ทัพหลวง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค [ 5 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.ทุ่งนางาม มอบถุงยังชีพ [ 26 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เนินแจง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ของ ส.ส.เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ และครอบครัวไทยเศรษฐ์ [ 25 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
ทต.เมืองการุ้ง วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง นำโดยท่านนายก ผู้บริหาร และ [ 25 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.ทุ่งนางาม วันที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2564​ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามได้ดำเนินการส่งผู้ติดเช [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งนางาม ร่วมพัฒนาและทำความสะอาดรอบพระอุโบสถ์วัดน้ำวิ่งเนื่องในวันอาสาฬหบูชา​ โดยสมาชิก​ [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.เมืองการุ้ง วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง นำโดยท่านนายก ผู้บริหาร สมาชิ [ 24 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ลานสัก รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.เมืองการุ้ง ประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม) ฉบับที่ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ (งานก่อสร้าง) จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองสระ กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2564 [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองสระ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สถานที่กักตัวผู้เดินทางกลับจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง โคว [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านไร่ มอบรถเข็บสำหรับผู้พิการ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองสระ ซ่อมเหมืองชำรุด [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ปัญหาในตำบลหนองหลววง (21 เม.ย. 2563)    อ่าน 1804  ตอบ 1  
สอบถามการรับเบี้ยยังชีพค่ะ (4 มิ.ย. 2562)    อ่าน 981  ตอบ 1  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่ง จ.พิษณุโลก บ้างคะ (31 ส.ค. 2559)    อ่าน 936  ตอบ 0  
 
สำรวจความคิดเห็น
 
   
 
  ท่านต้องให้ อบต.หนองหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
 
 
   
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
   

ดอกไม้จันทน์  

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา  
   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง