HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
นายไพโรจน์ คงสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหลวง
“ หนองหลวงปลอดยาเสพติด คุณภาพชีวิตดีเยี่ยม
เปี่ยมล้นคุณธรรม นำเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน ”
วัดเขาดาวเรือง
ศูนย์รวมจิตใจในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITIES
ภาพกิจกรรมที่ อบต.หนองหลวงจัดขึ้น
กิจการสภา
COUNCIL
การทำงานของสมาชิกสภา
 
     
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเกษตรกรและการประกวดโครงการส่งเสริมแปลงเรียนรู้เศ [ 23 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประ [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 53 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 256 [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 45 
 
 
 
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบี [ 13 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนัก [ 11 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 21 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ [ 10 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 19 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ภาคเ [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ภาคเ [ 15 พ.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 เม.ย.-30 ก.ย. พ.ศ. 2563) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว100  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2957  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดทำระบบลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานเพื่อเข้าใช้ระบบ ODRS เพื่อรองรับการลงทะเบียนตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว2945  [ 25 ก.ย. 2563 ]
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2958  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การจัดส่งผลิตภัณฑ์ หรือสื่อการเรียนการสอน ของโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส และโครงการ มือสะอาด สร้างสุขภาพดี กศ. มท 0816.1/ว2950  [ 25 ก.ย. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17051-17080 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2949 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเข้าข้อมูลเฉพาะปีงบประมาณ 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2948  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2947 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ ตบ. มท 0805.4/ว5622  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การคืนเงินค่าลงทะเบียนตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2563 สน.คท. มท 0808.4/ว2932  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2943  [ 24 ก.ย. 2563 ]
รับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้รงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอุทธรณ์คำวินิจฉัยการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2941 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.ย. 2563 ]
เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว2939  [ 24 ก.ย. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่ 2) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2931  [ 24 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการเข้ารับป้ายและเกียรติบัตร ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2925 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
สน คทหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online สน.คท. มท 0808.2/ว2911  [ 23 ก.ย. 2563 ]
แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน จำนวน 4 ราย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2919  [ 23 ก.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็นประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2920 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 23 ก.ย. 2563 ]
อัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา ด้านค่าบริการรังสีวินิจฉัย กค. มท 0803.3/ว2918  [ 23 ก.ย. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16339-16361  [ 23 ก.ย. 2563 ]
 
   
 
การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ด่วนที่สุด) [ 21 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 117 
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับรายการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ด่วนที่สุด) [ 16 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 189 
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) (ด่วนที่สุด) [ 8 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 248 
ขอส่งประกาศคระกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน่ท้องถิ่นฯ ปี 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 180 
เเนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีเเละการคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด [ 31 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 198 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (ด่วนที่สุด) [ 28 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 243 
โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามหนังสือจังหวัดอุทัยธานี ที่ อน 0023.3/ว 3748 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  [ 3 ส.ค. 2563 ]    อ่าน 406 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563 ไปพลางก่อนและวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
ระบบลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานเพื่อเข้าใช้ระบบ ODRS (ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 22 
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง(ด่วนที่สุด) [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 26 
แนวปฏิบัติในการเปิดเผยและการให้ข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 3/2563 [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 100 
โครงฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ E-LAAS ประจำปี 2564 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 110 
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 65 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเดือนสิงหาคม 2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 69 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน [ 23 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 62 
โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 95 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2563 [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 102 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและความพิการ งวดที่ 4 (กันยายน 63) (ด่วนที่สุด) [ 22 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 104 
 
   
 
อบต.ทุ่งนางาม ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ.2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.อุทัยธานี วันที่ 21 กันยายน 2563 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เข้ารับรางว [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองจอก [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 14 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล (เเบ็คโฮ) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเเละบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเต [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเเละบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอ [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม โดยว [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น (เต้นผ้าใบ) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.บ่อยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.บ่อยาง ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด 19 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.ทุ่งนางาม เรื่องเล่า สานพลังชุมชน สู่ตำบล วิถีชีวิตใหม่ ทุ่งนางามปลอดภัยจากโควิค [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำซึม การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม ครั้งที่ 4 [ 25 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 21 
ทต.ทัพทัน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลช้างข้าม จังหวัดจันทบุรี [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.ระบำ [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
อบต.ท่าโพ ประกาศผู้ชระการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำซับเมิร์ส [ 24 ก.ย. 2563 ]    อ่าน 17 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ปัญหาในตำบลหนองหลววง (21 เม.ย. 2563)    อ่าน 1413  ตอบ 1  
สอบถามการรับเบี้ยยังชีพค่ะ (4 มิ.ย. 2562)    อ่าน 785  ตอบ 1  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่ง จ.พิษณุโลก บ้างคะ (31 ส.ค. 2559)    อ่าน 648  ตอบ 0  
 
สำรวจความคิดเห็น
 
   
 
  ท่านต้องให้ อบต.หนองหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
 
 
   
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
   

ดอกไม้จันทน์  

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา  
   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง