HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
นายไพโรจน์ คงสุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
วิสัยทัศน์ อบต.หนองหลวง
“ หนองหลวงปลอดยาเสพติด คุณภาพชีวิตดีเยี่ยม
เปี่ยมล้นคุณธรรม นำเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน ”
วัดเขาดาวเรือง
ศูนย์รวมจิตใจในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
1
2
3
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITIES
ภาพกิจกรรมที่ อบต.หนองหลวงจัดขึ้น
กิจการสภา
COUNCIL
การทำงานของสมาชิกสภา
 
     
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อจัด [ 11 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 0 
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกัน [ 15 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2564 [ 14 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
 
 
 
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงาน โครงการวางท่อส่งน้ [ 26 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
รายงานผลการพิจารณาขออนุมัติจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 


ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ภาคเ [ 15 พ.ค. 2562 ]ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ภาคเ [ 15 พ.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
   
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(ค่ากระแสไฟฟ้า)ครั้งที่1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22255-22304 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22305-22378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/22254 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5079 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง (วินัยจราจร) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5074  [ 13 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว36  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด นร 0715/ว35  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดฝึกอบรม "โครงการยกระดับพัฒนาท้องถิ่นไทย 4.0" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5053  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว5043  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการครู/พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว7440  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
รายงานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการรองรับภาวะเสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค กพส. มท 0810.4/ว5015  [ 12 ธ.ค. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) กค. มท 0803.4/ว5013  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยภาคใต้และภาคตะวันตก กสว. มท 0820.2/ว5028  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.4/ว5005  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับ งบประมาณโดยตรง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5012  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) เพิ่มเติมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (เดือนมิถุนายน-กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.5/ว5021 [บัญชีสรุป อปท.] [บัญชีรายเก่า] [บัญชีรายใหม่]  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว7475  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2019/20 กศ. มท 0816.3/ว5023  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การใช้ข้อสอบมาตรฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5016  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว5022  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
เร่งรัดให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว5003  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว5017  [ 11 ธ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 - 15 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว5001 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว169  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4999  [ 9 ธ.ค. 2562 ]
 
   
 
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ อปท. ปี งปม. 2562 [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 319 
แผนการตรวจสอบการคลังฯ ของ อปท. ประจำปี 2563 อำเภอทันทัน [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 186 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก) [ 3 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 123 
ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) สำหรับผู้ใช้งานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 5991 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 [ 26 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 135 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว5936 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 [ 25 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 124 
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษ๊ให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด่วนที่สุด) [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 280 
ร่างกฎกระทรวงออกตามความใน พ.ร.บ. จัดระเบียบการจอดรถในเขต อ.ป.ท [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 240 
ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 314 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามเเละประเมินผลเเห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 24 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ เเละภารกิจถ่ายโอน) ด่วนที่สุด [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 35 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า (Pre-exposure prophylaxis:PrEP) ด่วนที่สุด [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 28 
การบันทึกข้อมูลเเหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 47 
การเตรียมการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี พ.ศ.2562-2563 ด่วนที่สุด [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 48 
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 46 
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 06.30 น. ข้าราชการ พนักงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อุทัยธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 29 
ข้อมูลพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสี่ยงขาดเเคลนน้ำเเละเเผนปฏิบัติการจัดหาเเหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เเก้ไขปัญหาภัยเเล้ง ปี 2562/63 [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (นิติกรรมที่ดิน พ.ย.62) [ 12 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 77 
การอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 30 
โครงการอบรมหลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันเเละปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด [ 11 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
 
   
 
อบต.อุทัยเก่า กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลอุทัยเก่า \\\"สูงวัยอุทัย [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสะอาดสำ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ อ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซุ้มประกวดนิทร [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเพื่อบร [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 12 
อบต.เขากวางทอง การประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.สุขฤทัย ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองยาง-หนองสี่เหลี่ยม ม.5 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศการจ้างเหมาซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.เขาบางแกรก ประกาศการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้า หมายเลขทะเบียน 80-8675 อุทัยธานี โดยวิธี [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองร่องโบสถ์ หมู่ที่ 5 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพ [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ท่าโพ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.เจ้าวัด งานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง 9 ธันวาคม 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
ปัญหาในตำบลหนองหลววง (29 ต.ค. 2562)    อ่าน 820  ตอบ 1  
สอบถามการรับเบี้ยยังชีพค่ะ (4 มิ.ย. 2562)    อ่าน 663  ตอบ 1  
ใครเคยสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สำนักงานขนส่ง จ.พิษณุโลก บ้างคะ (31 ส.ค. 2559)    อ่าน 494  ตอบ 0  
 
สำรวจความคิดเห็น
 
   
 
  ท่านต้องให้ อบต.หนองหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านระบบสาธารณูปโภค
  ด้านการคมนาคม
  ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
  ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
   
 
 
 
   
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 
   

ดอกไม้จันทน์  

ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา  
   
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง