HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 6 (มท 0807.3/ว684) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 26 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว686) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 26 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว685) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 26 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร ประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2550 (มท 0807.3/ว687) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 26 เม.ย. 2550
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 7ว) 26 เม.ย. 2550
การศึกษาอบรมหลักสูตรหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/476) 26 เม.ย. 2550
ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์ "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา" (ด่วนมาก ที่ มท 0801.3/305) 25 เม.ย. 2550
เชิญชวนประกวดคำขวัญเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0802.5/ว30) 25 เม.ย. 2550
โครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2550 ระยะที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0806/ว680) 24 เม.ย. 2550
ความก้าวหน้าการดำเนิน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา" (ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว678) 24 เม.ย. 2550
ผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 24 เม.ย. 2550
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (มท 0808.2/ว670) 23 เม.ย. 2550
ขอขอบคุณในความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2550 23 เม.ย. 2550
การรายงานผลการรับสมัครโครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการติดตั้งบ่อดักไขมัน ประจำปี 2550 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว666) 23 เม.ย. 2550
การฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 8 20 เม.ย. 2550
<< หน้าแรก...     1114      1115      1116      1117     (1118)     1119      1120      1121      1122     ....หน้าสุดท้าย >> 1144
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10