HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย (มท 0809.4/ว148) 27 ก.ย. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (มท 0808.3/ว1947) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 26 ก.ย. 2550
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อหรือจ้างทำผลิตภัณฑ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (มท 0808.2/ว1874) 26 ก.ย. 2550
แจ้งยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว1942) 26 ก.ย. 2550
ขอเชิญชมสปอตโทรทัศน์ "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา" มท 0801.3/ว430 25 ก.ย. 2550
พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว1925) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.ย. 2550
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว3239) 25 ก.ย. 2550
ขอส่งหนังสือและแผ่นซีดีรอม "กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2548-2549 (ด่วนมาก ที่ มท 0804.1/12247) 25 ก.ย. 2550
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเข้าสู่ ตำแหน่งนิติกร (ระดับ 7ว) 24 ก.ย. 2550
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบริการสาธารณะทีดี (การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ)(มท 0808.2/ว1879) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ย. 2550
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบริการสาธารณะทีดี (ตลาดดีมีมาตรฐาน)(มท 0808.2/ว1865) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ย. 2550
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการบริการสาธารณะทีดี (บ่อดักไขมัน)(มท 0808.2/ว1872) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ย. 2550
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพยายามในการจัดเก็บภาษี (มท 0808.2/ว1836) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 24 ก.ย. 2550
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (มท 0809.3/ว143) 24 ก.ย. 2550
การทุจริตการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0809.2/ว1877) 24 ก.ย. 2550
<< หน้าแรก...     1140      1141      1142      1143     (1144)     1145      1146      1147      1148     ....หน้าสุดท้าย >> 1201
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10