HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2549 (ปริญญาตรี) [รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ (ส่วนที่ 1)] [รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ (ส่วนที่ 2)] 19 ธ.ค. 2549
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 1 19 ธ.ค. 2549
การเบิกหักผลักส่ง งบประมาณ 2550 (2549พ) ไปงบประมาณ 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0810.3/ว2094) 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 5 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 6 ปีงบประมาณ 2550 [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 ธ.ค. 2549
การดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว6445) [ตัวอย่างแบบ อชย 2-3 และรายงานการจ่ายเงิน] 18 ธ.ค. 2549
การเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมชี้แจงนโยบายและพิจารณายุทธศาสตร์ของ สถ. (มท 0806/ว2092) 18 ธ.ค. 2549
อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (มท 0803/ว2069) 15 ธ.ค. 2549
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อน ระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว) 15 ธ.ค. 2549
แนวทางการปฏิบัติการจิตวิทยา ปี 2550 (มท 0810.5/ว2079) 15 ธ.ค. 2549
ขอความร่วมมือกรอกแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี/รายงานการเงิน 12 ธ.ค. 2549
ขอ ความอนุเคราะห์ประสานไปยังสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ ระบุการรับเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรไว้ในระเบียบการรับสมัครเด็กเข้า เรียนของสถานศึกษา (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว2058) 8 ธ.ค. 2549
การสำรวจข้อมูลเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว2057) 8 ธ.ค. 2549