HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/15672-15724 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.ย. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/15619-15671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.ย. 2562
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3487 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.ย. 2562
ขอส่งคู่มือและแบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้นพร้อมประมาณราคาก่อสร้าง กพส. มท 0810.6/ว3486 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ประมาณราคา 1] [ประมาณราคา 2] 3 ก.ย. 2562
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3496 3 ก.ย. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3497 3 ก.ย. 2562
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.2/ว112 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.ย. 2562
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว5232 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 3 ก.ย. 2562
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3457 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 2 ก.ย. 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3481 2 ก.ย. 2562
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สน.บถ. มท 0809.4/ว3437 2 ก.ย. 2562
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว34 2 ก.ย. 2562
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2563 กพส. มท 0810.2/ว3471 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 2 ก.ย. 2562
แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3475 2 ก.ย. 2562
การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3470 30 ส.ค. 2562
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 1153
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10