HOME
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายไพโรจน์ คงสุข  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
โครงสร้างองค์กร
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
 
รองปลัด อบต.
 
สำนักงานปลัด
 
กองคลัง
 
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- ฯลฯ
 
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานธุรการ
- งานทะเบียนและพัสดุ
- ฯลฯ
 
กองช่าง
 
กองการศึกษาฯ
 
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบและควบคุม
อาคาร
- งานประสานสาธารณูปโภค
- งานผังเมือง
- ฯลฯ
   
 
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
- ฯลฯ
   
   
   
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 081-7857545
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10