ท่านต้องให้ อบต.หนองหลวง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านระบบสาธารณูปโภค ( 7 )
77.78%
ด้านการคมนาคม ( 0 )
0.00%
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล ( 1 )
11.11%
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
11.11%