หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายฉัตรชัย คะสันต์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 

วิสัยทัศน์ อบต.หนองหลวง
 
"หนองหลวงปลอดยาเสพติด คุณภาพชีวิตดีเยี่ยม
เปี่ยมล้นคุณธรรม นำเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน"
 
พันธกิจ
 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้มีความรู้คู่คุณธรรม และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งปราศจากยาเสพติด

จัดให้มีและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรของประชาชน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พร้อมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร พัฒนาระบบสารสนเทศ(IT) ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริหารและบริการประชาชนพร้อมเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การทำงานแบบบูรณาการ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งตนเองและอยู่ดีมีสุข
 
 
ยุทธศาสตร์ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร โดยจัดให้มี ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาให้มีคุณภาพ พร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม

พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค โดยจัดให้มี ปรับปรุง
ซ่อมแซม และบำรุงรักษาให้มีความสะดวกความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

จัดให้มีและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
ยุทธศาสตร์ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ควบคู่การส่งเสริมการตลาดให้แก่
ประชาชน เพื่อสร้างรายได้และพึ่งตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์
 
 
ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด และลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและปราศจากยาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-040-220
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10