หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
 
  นายฉัตรชัย คะสันต์  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 

วิสัยทัศน์ อบต.หนองหลวง
 
"หนองหลวงปลอดยาเสพติด คุณภาพชีวิตดีเยี่ยม
เปี่ยมล้นคุณธรรม นำเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืน"
 
พันธกิจ
 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้มีความรู้คู่คุณธรรม และส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งปราศจากยาเสพติด

จัดให้มีและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรของประชาชน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชน พร้อมส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พร้อมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร พัฒนาระบบสารสนเทศ(IT) ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริหารและบริการประชาชนพร้อมเตรียมสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การทำงานแบบบูรณาการ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งตนเองและอยู่ดีมีสุข
 
 
ยุทธศาสตร์ 1
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร โดยจัดให้มี ปรับปรุงซ่อมแซม และบำรุงรักษาให้มีคุณภาพ พร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำอย่างมีส่วนร่วม

พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค โดยจัดให้มี ปรับปรุง
ซ่อมแซม และบำรุงรักษาให้มีความสะดวกความปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน

จัดให้มีและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
ยุทธศาสตร์ 2
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ควบคู่การส่งเสริมการตลาดให้แก่
ประชาชน เพื่อสร้างรายได้และพึ่งตนเองตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

ส่งเสริมอาชีพการเกษตรและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์
 
 
ยุทธศาสตร์ 3
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด และลดปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและสังคม

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนและปราศจากยาเสพติด

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่น

ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์

ส่งเสริมให้ความรู้ด้านภาษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและปลูกฝังการรักษาวินัย หน้าที่และความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 056-040-220
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
 
 
 
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10